על התורה

Sunday, September 8th, 2013

Archive for the ‘על התורה’ Category

Ki Savo: Serving Hashem With Joy

ואתחנן – אמונה פשוטה וחקירה – מי עדיף

(כל המוסיף גורע (שמיני

Beshalach: The Staff Of Moshe and Krias Yam Suf

Teshuva: Changing History (MP3)

כי תבא-ראש השנה – Gratitude to the King (MP3)

Korach’s Campaign For The Rabbinate (MP3)

?קרח – שכל ורגש בעבודת ה’: מי עדיף

שלח – “Does שמן נס Need Refrigeration?”

התאוו תאווה – בהעלותך

Yisro: Kabbalas HaTorah on Halachah and Hashkafa

ויקרא – ענין הקרבנות ויחוד השי”ת

ויקהל – חידושי תורה משורש נשמתו של אדם

Ki Sisa – Machtzis HaShekel: Why People Want To Be Free

Vayishlach: The Poison of the Nachash (MP3)

Vayechi – What Blessing Should Parents Give Their Children?

ויחי – ברכת הבנים האמיתי

Vayigash: If We Only Knew How Valuable We Are (MP3)

Vayigash – How To Keep Your Children On The Derech

נסים וטבע – דרוש לשבת חנוכה ופר’ וישב

Chanukah – We Need To Ask Questions!

?וישלח – מה רצה שרו של עשו

Vayera – How Do Tzadikim Save A City?

Noach: Intellectual Integration: The Downfall of the Dor Haflaga

Bereishis – Why Chava Listened To The Nachash

Ki Savo – Serving Hashem Besimcha MeRov Kol

ויקהל – חידושי תורה משורש נשמת האדם

וארא – עינים להם ולא יראו

וארא – How Not To Teach Torah

Vayeshev – Why Yiras Shamayim Wasn’t Enough To Save Yosef

ויצא – אין שלום אמר ה’ לרשעים

Chayei Sara – Stay Out of the Nursing Home!

Lech Lecha / Vayera – Making The Torah Evil r”l

לך לך / וירא – מי הם הרעים והחטאים

נח – מתי להתנהג במדת הגאוה

Noach – The Real World

בראשית – לנעוץ סוף התורה לתחילתה

כי תצא – The Rambam’s Shitah on Shiluach HaKein

כי תבא – Serving Hashem With Joy

ראה – יומא דהילולא דמרן בעל הדברי יואל מסאטמאר זי”ע

חקת – Your Friend is Not an Esrog (Audio)

FULL COURSES

Get the Flash Player to see the slideshow.

OUR “ASK THE RABBI” WEBSITE

OUR “ASK THE RABBI” WEBSITE

ZEMANEI TEFILAH

ZEMANEI TEFILAH

SHABBOS SHIURIM 5774

SHABBOS SHIURIM 5774