ויחי – ברכת הבנים האמיתי

ויחי – ברכת הבנים האמיתי

Tuesday, January 3rd, '12

וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנֵי יוֹסֵף וַיֹּאמֶר מִי אֵלֶּה:  וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל אָבִיו בָּנַי הֵם אֲשֶׁר נָתַן לִי אֱלֹהִים בָּזֶה וַיֹּאמַר קָחֶם נָא אֵלַי וַאֲבָרֲכֵם: וְעֵינֵי יִשְׂרָאֵל כָּבְדוּ מִזֹּקֶן לֹא יוּכַל לִרְאוֹת וַיַּגֵּשׁ אֹתָם אֵלָיו וַיִּשַּׁק לָהֶם וַיְחַבֵּק לָהֶם:

א)      עי’ רש”י וירא יוסף, ביקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו לפי שעתיד ירבעם ואחאב לצאת מאפרים ויהוא ובניו ממנשה, ויש להבין א”כ למה ברכם, הא לא השיב יוסף ולא כלום לטענת יעקב, ורק אמר בני הם אשר נתן לי אלקים,  ותימה דאח”כ השיב יעקה “קחם נא אלי ואברכם”, במה חזר ליעקב רוח הקודש שלו, הא אכתי יצאו מהם אחאב וירבעם ויהוא, ומעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר אתמהה.

ב)      עוד קשה, מה שאמר יוסף בני הם “אשר נתן לי אלקים”, הא הכל יודעים כי הוא ית’ מקור הברכות והכל ממנו ית’ והי’ די לומר “בני הם” ותו לו.

ג)        גם צ”ב מה שאמר אשר נתן לי אלקים “בזה”, דמילת בזה מיותר ואין לו מובן לכאורה.

ד)       עוד יש להבין משאה”כ ַיְבָרֲכֵם בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמוֹר בְּךָ יְבָרֵךְ יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר יְשִׂמְךָ אֱלֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה, דאינו מבואר במה יתדמה בני ישראל לאפרים ומנשה, אם לצדקתם אם לחכתמם וכו’,  וצ”ב באיזה מדה יתכוון המברך בזה כשאומר ישמך ה’ כאפרים וכמנשה?

ה)      יש להבין בברכה זו של ישימך אלקים כאפרים וכמנשה, דלא מצינו ברכה זו אלא מן האב לבנו, ולא יברך בכה צדיק או חכם לתלמידיו או שאר אנשים הבאים לפניהם לקבל ברכתם וברכה זו שייך כנראה רק לאב לברך בו רק בנו, ויש להבין מאי שנא ברכה זו דלא שייך אלא מאב לבן?

ו)        ומאידך גיסא צ”ב דברכה זו שייך לכל אב בישראל בין חכם בין טיפש בין צדיק בין אינו צדיק כולם נוהגים לברך בניהם בברכה זו, והנה אנשים אלה לא יעלה על דעתם כלל שראויים לברך אחרים, אם לא בגדר ברכת הדיוט, ואף בניהם לא יברכו, כי אם בברכה זו וטעמא בעי.

 

וי”ל כל הקושיות דהנה לא הי’ שום בני השבטים שמה אצל יעקב אבינו לקבל ברכותיו אלא בני יוסף, ובאמת הקנאה בין יוסף ובין השבטים אכתי הי’ עומד וקיים במקומו. וכשהביא יוסף את בניו לפני יעקב לקבל ברכותיו וסירב יעקב לזה יען כי לא היו ראויים לכך משום שיצא מהם מה שיצא, הלא בזיון גדול הי’ בזה ליוסף שרק בניו לא היו ראויים לברכה, והי’ בזה נצחון גדול להשבטים שאמרו מעולם כי יוסף איננו הצדיק כמו שחשב יעקב, ובאמת הי’ אז בידו של יוסף להנצל הכל הבזיון הזה לומר לאביו שהוא אינו משתייך לבניו בזה ושיפרוש מהם, כמו שעשה אברהם לישמעאל ויעקב לעשו, ואילו עשה כן לא הי’ לו בזיון כ”כ, והי’ לו התנצלות מתרעומת אחיו, דאין לו ענין לבניו בזה מה שיצא מהם יהוא ומנשה, אבל מ”מ לא עשה יוסף ככה אלא אדרבה, עשה יוסף ההיפך מזה – כשאמר יעקב מי אלה אשר אינם ראויים לברכה אמר יוסף “בני הם! אשר נתן לי אלקים בזה” – דאע”פ דיש להם חסרון גדול ויצא מהם מה שיצא מ”מ הם בני – והם אשר נתן לי אלקים – הם ולא אחרים – ואני אביהם, וכיון שכן, אני, בתור אביו, מבקש ממך שיברכם. ומה שאמר אשר נתן לי ה’ “בזה” הכונה לפי הנ”ל דנתן לי אלקים ככה – עם החסרון שאתה רואה בהם – ככה – בזה – נתנם לי אלקים. הם בני במצב הזה – ואני אביהם ככה.

 

הרי דיוסף עמד לימין בניו עם חסרונותיהם יען כי הוא הי’ אביו וזה אהבת אב לבניו לאהבם ולשמרם “בזה” – בכל מצב שהם, עם כל חסרונותיהם.

 

וזה הוא הטעם דחזר בו יעקב אבינו וראה כי יש להם לאפרים ומנשה אב כזה שיעמוד לימינם ויאהבם למרות חסרונותיהם, ובזה הי’ בטוח שהילדים האלה יתגדלו בדרך התורה וראוים שוב לברכה. כי מי שיש לו אב כזה שאוהב את בנם ויעמוד לימינם למרות מה שמפסיד בזה לכבודו, בודאי שיתגדלו על ברכי התורה (דיעו’ ספורנו בהעלותך עה”כ האנכי הוריתי את כל העם הזה, שכ’ הטעם דהבנים שומעים אל אביהם משום שיודעים כי הוא אוהב אותם ומבקש טובתם, עיי”ש ולכן בערך למה שיודעים הבנים שאביהם אוהב אותם ומבקש טובתם הם ישמעו לו ודו”ק).

 

וזה הוא כוונת הברכה ישימך אלקים כאפרים וכמנשה ר”ל שיתן לך אב כמו שהי’ לאפרים ומנשה שעמד לימינם “בזה” – עם כל חסרונותיהם, כי זה הוא הברכה שמצא יעקב אבינו על ידי תשובת יוסף על שאלתו “מי הם וגו’” — והברכה היא דתהיה לך אב כמו שהי’ לאפרים ומנשה. ומשום כך רק אחרי שאמר כך יוסף ברכם בזה כי ע”י תשובת יוסף “בני הם” נתגלה תכונת אהבת יוסף לבניו, ליעקב אבינו אשר לא נודע לו קודם לכן.

 

ומשום הכי שייך ברכה זו דוקא לאב ולא לשום אחר כי הוא דבר שהאב מקבל על עצמו להיות כמו אביהם של אפרים ומנשה ולכן קיום ברכה זו תלוי רק ביד האב.

 

ומשום כך אף אם אין האב ראוי ליתן ברכות מ”מ ברכה זו יתן – כי הוא יתקיים ע”פ דרך הטבע, ע”י קבלתו לאהוב את בניו ולעמוד לימינם בכל אופן שהם ודו”ק.

(c) copyright ’11 Rabbi Yaakov Shapiro

Click here for a downloadable .pdf

FULL COURSES

Get the Flash Player to see the slideshow.

OUR “ASK THE RABBI” WEBSITE

OUR “ASK THE RABBI” WEBSITE

ZEMANEI TEFILAH

ZEMANEI TEFILAH

SHABBOS SHIURIM 5774

SHABBOS SHIURIM 5774