ויצא – אין שלום אמר ה’ לרשעים

ויצא – אין שלום אמר ה’ לרשעים

Thursday, November 11th, '10

Click here for downloadable .pdf

יֹּאמֶר לָהֶם הֲשָׁלוֹם לוֹ וַיֹּאמְרוּ שָׁלוֹם וְהִנֵּה רָחֵל בִּתּוֹ בָּאָה עִם הַצֹּאן:

וכ’ ע”ז הבעה”ט: ויאמרו שלום – ולא אמרו “שלום לו” כי אין שלום אמר אלקי לרשעים (ישעיה נז). וצ”ב דאם אין שלום לרשעים למה אמרו ליעקב שלום, הול”ל אין שלום.

ב) הבעה”ט הביא הקרא דישעי’ פרק נ”ז אין שלום אמר “אלקי” לרשעים, ויש להבין למה לא הביא מישעי’ מ”ח אין שלום אמר “ה’” לרשעים ולמה המתין ומביא הפסוק דמופיע אח”כ. גם להבין החילוק בין כוונות הני שני פסוקי בכלל.

ג) בפר’ שמיני כתוב: וַיְדַבֵּר משֶׁה אֶל אַהֲרֹן וְאֶל אֶלְעָזָר וְאֶל אִיתָמָר בָּנָיו הַנּוֹתָרִים. עי’ רש”י כאן ועה”כ (בפ’ עקב) ובאהרן התאנף ה’ מאד וגו’. הרי דנענש אהרן על מעשה העגל במיתת נדב ואביהו. ויש לבאר למה נענש אהרן כולי האי אע”פ שנתכוון אהרן לשם שמים ומסר נפשו בעד כלל ישראל כדאיתא במדרש מוטב שיתלה הסרחון בי ולא בהם (עי דברי יואל שמיני עמוד רד שעמד בזה)

ד) גם להבין למה לא נענשו אחרים על שלא מיחו בהם, ולמה רק אהרן נתפס באותו עון

ה) החת”ס (בפי’ על מגילת אסתר) מקשה במה שמיצנו שהמחלוקת במחנה היראים מצוי יוצר מאשר במחנה המופקרים, עיי”ש.

ונבאר בהקדם הא דאיתא בסנהדרין (דף ק”ג ע”ב) ועל דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה אמר להן הקדוש ברוך הוא בכבודי לא מחיתם על כבודו של בשר ודם מחיתם, ופירש”י ועל דבר זה – על פסלו של מיכה שלא מיחו ישראל בידו נענשו אנשי פילגש בגבעה, שנפלו ביד בנימין והרגו מהם ארבעים אלף עכ”ל, והרי דלא נענשו על פסל מיכה עד שמחו בכבוד בו”ד, ואף דמה שעשו למחות בכבוד הפילגש הי’ דבר טוב אך כיון דלא מחו לכבוד ה’ שוב נעשה לחוב מה שמחאו לכבוד הפילגש.

והנה פשוט דכיון דהחטא הי’ מה שלא עשו לכבוד ה’ לעומת מה שעשו לכבוד הפילגש א”כ יתגדל עונם כפי גודל מעשיהם לכבוד הפילגש, דכל מה שיתגדל מעשיהם לכבוד הפילגש יתגדל לעומתו עונתם דלא עשה ולא כלום לכבוד ה’.

ומובן לפי”ז מה שנענש אהרן כ”כ בחטא העגל שלא מחה כנגד עובדיה, ע”פ מה דקיי”ל גבי ס”ת שכתבו מין (שבת דף קט”ז ע”א) אמר רבי טרפון אקפח את בני שאם יבאו לידי שאני אשרוף אותם ואת האזכרות שבהן וכו’ אמר רבי ישמעאל קל וחומר ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה וכמה, ע”כ. הרי דאיבוד המינות הוא עשיית שלום בין ישראל וקוב”ה, וא”כ הנה אהרן הכהן היה האוהב שלום ורודף שלום הכי גדול בעולם בין אדם לחבירו ובין איש ואשתו, אבל מה שלא מיחה כנגד עושי העגל הי’ מניעת עשיית שלום בין ישראל לאביהם שבשמים,  שהוא גדול מעשיית שלום בין איש לאשתו כנ”ל הללו שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים על אחת כמה וכמה, ולכן הי’ הטענה על אהרן כמו בפילגש בגיבעה, דלעשות שלום בין אדם לחבירו עושה אבל לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים לא עשה, וכיון שכן יתגדל העון לעומת גודל השתדלותו לעשות שלום בין אדם לחבירן, והוא עצום ורב, ומהאי טעמא הי’ חטא זה חטא גדול כ”כ כרוכה בעונש חמור כ”כ כלפי אהרן דוקא ולא כלפי אחרים ודו”ק.

ומעתה יובן הטעם דנמצא מחלוקת בקרב הרשעים והמתברים עם הרשעים יותר מאשר בקרב בני תורה, כי כלפי המתחברים עם הרשעים, שאינם מוחים כנגד הרשעים חבריהם, ולכן גדול השלום ביניהם, וזה משום דכל מה שעושים שלום ביניהם הוא עבירה וחוב להם כי הקב”ה יאמר למה עשיתם שלום ביניכם ולא ביני ובין עמי, וכמו שאירע בפילגש בגבעה, הרי שהשלום שלהם קטרוג וחוב להם, וכלן יש סיוע על זה מן השטן שיעשו שלום ביניהם, כי כל שלום שלהם הוא עבירה. וא”כ שטן מסייעם לעשות שלום, ולכן מצינו שלום במחניהם כי שומעים לעצת היצר הרע שמייעצם לעשות שלום ביניהם כדי לקטרג עליהם ולאבדם, אבל כ”ז רק אם אין מוחים כנגד הרשעים אז השטן מסייעו לעשות שלום בין אדם לחבירו, אבל אם מוחין כנגד הרשעים אז השטן משתדל להפריד השלום בין אדם לחבירו כי גדול השלום ולכן בקרב בני תורה אין כ”כ שלום.

ויתורץ גם מש”כ הבעה”ט, דמה שאמרו ליעקב שלום אבל לא אמרו שלום “לו” וכוונתם היתה ע”ד הנ”ל, דשלום אצלו, אבל אין יתרון לו מהשלום, ואדרבה – שלומו הוא חסרון וחטא, כי מי שמתחבר עם הרשעים וק”ו מי שהוא רשע עצמו אמר לו הקב”ה בשבילכם עושים שלום אבל לא בשבילי, וזה “שלום” אבל לא שלום “לו” – דאין לו תועלת מן השלום.

FULL COURSES

Get the Flash Player to see the slideshow.

OUR “ASK THE RABBI” WEBSITE

OUR “ASK THE RABBI” WEBSITE

ZEMANEI TEFILAH

ZEMANEI TEFILAH

SHABBOS SHIURIM 5774

SHABBOS SHIURIM 5774